Kategorie

Obchodní podmínky - GDPR

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy EKO-INTERIER) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí " Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami (dále jen podmínkami) a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. EKO-INTERIER (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: " bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží " vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR " vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, jeli to pro daný druh zboží obvyklé.

3. Místo plnění

Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění je shodné s převzetím zboží ze strany kupujícího.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se může vyžadovat formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. " Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na firemních stránkách společnosti EKO-INTERIER http://www.eko-interier.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího, nebo na dobírku. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne ověření závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající jej dopravit kupujícímu do 2 pracovních dnů pokud není dohodnuto jinak. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 2 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nezávazně nabídne odběrateli jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 3 pracovních dní odeslat zboží odběrateli, je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky

Zboží je kupujícímu dopravováno do 2 pracovních dnů (běžně do 24 hodin), dle objednávky s určením přesné adresy, dne a časového rozpětí, v kterém bude zboží zavezeno PPL, GLS nebo Čeká pošta Balíkovna.

Při nákupu nad 5000,- je u PPL a GLS, poštovné a balné ZDARMA.

Při nákupu do 5000,- platí kupující poštovné + dobírkovné ve výši GLS 100,-bez DPH a u PPL 95,- bez DPH.

Česká pošta Balíkovna je balík s dobírkou, do 20 kg za 58,- bez DPH nebo při objednávce nad 2000,- ZDARMA.

Možno platit předem na účet EKO-INTERIER s nižším poštovným u PPL za 75,- bez DPH a GLS za 75,- bez DPH.  

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a potvrdit jeho převzetí oprávněnou osobou.

Doprava zboží na Slovensko je cena poštovné + dobírka 190,- bez DPH. Na Slovensko přes přepravní společnost PPL do 2-3 pracovních dnů v EUR.

8. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetím zboží kupujícím nebo konečným uživatelem. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců.

9. Reklamační řád

Pokud je zboží viditelně poškozeno přepravou, nepřebírejte jej. Zašleme Vám zboží nové (popřípadě okamžitě vrátíme Vaše peněžní prostředky, pokud bylo placeno převodem z b.ú.  Je naší zákonnou povinností se o reklamaci postarat. Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, kontaktujte nás. Kontakt naleznete na domovské stránce či níže. " Záruční lhůta se nevztahuje na vady, vzniklé neodborným či nešetrným zacházením. " Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit v původním obalu včetně dokladu o jeho zakoupení. Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

K vyřizování reklamací použijte následující kontakt: info@eko-interier.cz

Zboží je možné vrátit bez udání důvodu do 14 dní od nákupu.

Zboží doručte zpět na vlastní náklady na sklad: EKO-INTERIER, Pražská 302, Kolín 2, 280 02. 

Po doručení zboží v bezvadném stavu, Vám peněžní částku zašleme na Váš účet. Na reklamace se vztahuje občanský zákoník.

10. Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Adam Kronus výslovně prohlašuje, že veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu Společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám. Vy jímkou  jsou dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení, právo na přenositelnost, právo vznést námitku.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Telefonicky, e-mailem či faxem potvrzenou objednávkou (návrh kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

12. Prohlášení

Firma EKO-INTERIER se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data prodávat, poskytovat třetí osobě, ani nijak nepoužije osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s firmou EKO-INTERIER, bez souhlasu vlastníků těchto dat.


Follow us on Facebook